Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” pozyskało kolejne środki unijne na realizację projektu. Tym razem projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany jest do uczniów i uczennic Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Projekt pt. „ Najdalej zajdzie ten, kto wie dokąd idzie ” realizowany jest w okresie od lutego 2014 r. do października 2015 r.

W okresie od 20.06.2013 r. do 31.08.2014 r. Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” realizuje projekt „Mamo, tato! Zostaję w przedszkolu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty