30 kwietnia w 2019 r. odbył się apel z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i patriotyzm.
Uczniowie ubrani w galowe stroje, obejrzeli występ członków szkolnego koła teatralnego i chóru, który wzbogacił wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu. Warto w skrócie przypomnieć najważniejsze informacje na ten temat.
Otóż Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.
Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony.
Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.
Konstytucja 3 -ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.
Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.
Choć wielu przedstawicielom współczesnej młodzieży niejednokrotnie ta tematyka wydaje się niezrozumiała ,a niekiedy wręcz niepotrzebna ,bo żyją w dobie cyfryzacji ,a ich codzienną „bronią” jest telefon komórkowy, to należy pamiętać o tych ,którzy torowali nam wszystkim drogę do wolności i równości.
Na zakończenie apelu P. dyrektor Elżbieta Tandek serdecznie podziękowała występującym uczniom kl. IV,V i VII oraz P.B. Starosz , I. Gliszczyńskiej, D. Wesołowskiej i P. M. Szczypiorskiemu za przygotowanie uroczystości. D.Wesołowska