INFORMACJE WSTĘPNE
Opracowane procedury opierają się na:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (2020-05-18) - zaktualizowane.
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z za-pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (2020-05-18) - zaktualizowane.
3. Wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r.
4. Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z organizacją konsultacji w szkole, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
5. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bu-kowinie, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
2. Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie wychowankom uczęszczanie na zajęcia organizowane stacjonarnie w placówce.
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID – 19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowa-dzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE zawierające waż-ne informacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Od dnia 18 maja 2020 r. prowadzi się zajęcia rewalidacyjne.
2. Od dnia 25 maja 2020 r. dla uczniów klas VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.
3. Od dnia 29 maja 2020 r. zapewnia się opiekę dla dzieci przedszkolnych.
4. O dnia 1 czerwca 2020 r. zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczniów według ustalonego harmonogramu. Rodzice deklarują dzień wcześniej do godziny 15.00 udział ucznia w konsultacjach poprzez kontakt telefonicz-ny pod numerem 59 861 12 70.

OBOWIĄZKI DYREKTORA
1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19.
2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
3. Dyrektor zaopatruje pracowników w razie konieczności w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezyn-fekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.
5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezyn-fekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pra-cowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komuni-kacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spo-żywania posiłków.
7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19.
8. Dyrektor prowadząc spotkania z pracownikami, zwraca ich uwagę na profilaktykę zdrowot-ną, również dotyczącą ich samych.
9. Dyrektor w widocznym miejscu umieszcza numery telefonów organów:
- organu prowadzącego
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –
- służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112
1. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
2. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
3. Dyrektor zapewnia termometr – do pomiaru temperatury młodzieży oraz pracownikom.
4. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej i płyn de-zynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
5. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sa-nitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia za-dzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
6. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, służby medyczne, or-gan prowadzący oraz kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
7. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarne-go oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID – 19.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/ przedmio-tów, wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej.
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania dziecka o obowiązujących za-sadach wdrożonych przez GIS na czas pandemii COVID-19
6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do szkoły.
7. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli ktoś z domowników prze-bywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.

NAUCZYCIELE
1. Nauczyciele i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z za-pewnieniem bezpieczeństwa młodzieży w czasie zajęć organizowanych w szkole.
2. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowio-nych na czas pandemii COVID – 19.
3. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą powierzoną jego opiece (są to grupy przyporządkowane określonym wychowawcom w klasach I-III, unika się rotacji pra-cowników w poszczególnych grupach, chyba, że z przyczyn losowych będzie to konieczne, np. zwolnienie chorobowe pracownika).
4. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu, minimum 1,5m.
5. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy nie miał kontaktu z dziećmi.
6. Nauczyciel dba, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.
7. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce zdezynfekowano.
8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świe-żym powietrzu. W tym celu nauczyciel dozoruje i pomaga dzieciom młodszym myć i dezyn-fekować ręce.
10. Nauczyciel jest zobowiązany, by dzieci spożywały posiłki bez kontaktu z dziećmi z innych grup.
11. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren szkoły.
12. Nauczyciel uniemożliwia stykanie się dzieci z jego grupy z dziećmi z innych grup.
13. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia przyję-tych w szkole.
14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrek-torowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.
15. Nauczyciel ma obowiązek dostosowania metod i technik prowadzenia zajęć do przyjętych procedur. Rezygnuje z zajęć stymulujących percepcję smakową, węchową.
16. Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną za-bawę dzieci w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości min. 2 metrów.
17. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć.
18. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem należy powierzyć je innemu nauczycielowi, który przed wejściem do sali i przed objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce.

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE UCZNIÓW.
1. Do szkoły przyprowadzane są tylko uczniowie zdrowi.
2. Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
3. Rodzice mają obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz w odniesieniu do innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2m.
4. Uczniowie do szkoły przyprowadzani są tylko przez rodziców/osoby ZDROWE.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
6. Przy wejściu do budynku obligatoryjnie wchodzący dezynfekują ręce.
7. W wyznaczonym czasie rodzic (obligatoryjnie posiadający maseczkę/materiał zasłaniający usta i nos) przyprowadza dziecko do wejścia, przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który po-maga przy jego przebraniu i zaprowadza do sali zajęć.
8. W wyznaczonym miejscu rodzic lub opiekun (jw. posiadający maseczkę / materiał zasłaniający usta i nos), oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły. Pracownik przyprowadza dziecko, pomaga przy jego przebraniu o ile to konieczne, przy wyjściu dezynfekuje ręce sobie i dziec-ku, przekazuje dziecko rodzicowi, który zabiera ucznia do domu.
9. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły.

CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE.
1. Liczebność uczniów w grupie wynosi maksymalnie 12-14, przy czym uzależniona jest od wielkości sal. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabaw dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 przypadające na jedno dziecko i każdego opiekuna. W sytuacji przekro-czenia dozwolonej liczby dzieci przypadającej na grupę, ograniczenia będą wprowadzane na podstawie oświadczeń składanych przez rodziców i rekomendacji MEN dotyczących pierw-szeństwa.
2. Dzieci pracują pojedynczo przy stoliku ustawionym w odległości 1,5 m od poprzedniego.
3. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości.
4. Uczeń przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz nauczycielem.
5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi i prowadzi za-jęcia ruchowe przy otwartych oknach (w przypadku zajęć w grupie). Po zajęciach sale są de-zynfekowane.
6. Uczniowie pod nadzorem opiekunów, często myją i dezynfekują ręce, szczególnie przed je-dzeniem i po skorzystaniu z toalety .
7. Nauczyciel, na miarę możliwości uczniów, zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
8. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.) sprzęt i rzeczy używane przez dzieci są dezynfekowane.
9. Usuwa się z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować (np. plu-szaki, chusty).
10. Nauczyciele i pracownicy pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników.
11. Opiekunowie, nauczyciele zachowują dystans między sobą, w każdej sytuacji – min. 1,5 m.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki dezynfeku-jące znajdują się w wejściu głównym do szkoły.
2. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko w uzasad-nionych przypadkach i za zgodą dyrektora osoba postronna może wejść, po uprzedniej dezyn-fekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami maseczką ochronną.
3. Dyrektor lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie prace porządkowe, ze szcze-gólnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników światła itp.) i powierzchni płaskich, w tym blatów w kuchni i jadalni, zabawek i sprzętów używanych w salach.
4. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniach środków dezynfekujących.
5. Nauczyciele opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, fartuchy ochronne.
6. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
7. W toaletach i przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk znajdują są instrukcje prawi-dłowego mycia rąk.
PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19
Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas dezyn-fekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID – 19.
Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły pod-czas dezynfekcji sal i łazienek.
Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia wirusem SARS- COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika sprzątającego, ale i pozosta-łych pracowników, którzy w trakcie wykonywania swojej pracy, również dydaktycznej i opiekuń-czej, z różnych przyczyn, muszą dokonać dezynfekcji.
Dezynfekcja pomieszczeń:
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdora-zowym wejściem do budynku.
2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wy-konaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, łazienek i innych powierzchni w szkole.
3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środ-ków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic.
4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale, łazienki dla uczniów oraz dla personelu co naj-mniej dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne osoby.
5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, uchwyty, co najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu uczniów do szkoły oraz po ich wyjściu.
6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i pomieszczeniu do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci.
7. Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu przez dziecko(chyba, że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa in-nej/innego).
8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Dopuszcza się wy-korzystywanie do w/w czynności związanych z dezynfekcją parownicy. Korzystając z niej na-leży ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się w instrukcji oraz przestrzegać za-sad bezpieczeństwa.
9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek
1. Podczas mycia pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczący-mi lub wyszorować jego powierzchnię specjalnym preparatem (np. szarym mydłem lub my-dłem w płynie) i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.
2. Przedmioty należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia a następ-nie dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek i przedmio-tów pluszowych, dlatego zostają one wyłączone z użytkowania szkoły.
3. Należy przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wpisanych na używanych preparatach – te czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspo-zycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego.
4. Należy dezynfekować również ławki znajdujące się na zewnątrz.

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII
By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunika-cja z rodzicami w czasie pandemii pomaga szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Naj-szybsza formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny.
Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefo-nów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka.
1. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej ko-munikacji z nimi w razie potrzeby.
2. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący do szybkiej komunikacji.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
WIRUSEM SARS – COV – 2
1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Do pracy mogą przychodzić TYLKO OSOBY ZDROWE, bez jakichkolwiek objawów wska-zujących na chorobę zakaźną.
3. Nie należy angażować w zajęcia z dziećmi i opiekę pracowników i personelu powyżej 60. ro-ku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
4. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.
5. W w/w pomieszczeniu nie powinno być sprzętów oraz przedmiotów, których nie można de-zynfekować lub prać (np. dywanu).
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących obja-wów sugerujących zakażenie COVID – 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizo-lować go od pozostałych pracowników i młodzież, powiadomić Stacje Sanitarno – Epidemio-logiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.) oraz powierzch-nie płaskie.
8. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, kombinezon, rękawiczki), a następnie przechodzi do wy-znaczonej sali izolacji – pozostaje z nim zachowując maksymalnie bezpieczną odległość mi-nimum 2m do momentu odebrania przez rodziców.
9. Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko niezwłocznie powiadamia Dyrektora i przepro-wadza pozostałe dzieci do wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
10. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników zawiadamia jed-nostkę Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych ob-jawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19.
11. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez Stację Sa-nitarno – Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.
12. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania.
13. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
14. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko jest natychmiastowo dezynfekowane.
15. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
16. Notatka zawiera następujące informacje:
a) datę
b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej
c) godzinę powiadomienia rodziców
d) opis przebiegu działań.
1. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
2. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący.
Przekazanie dziecka rodzicom podejrzanego o zakażenie:
1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID – 19, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są poinformowania telefonicznego pracownika sekretariatu szkoły o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi/ nauczycielowi sprawującemu opiekę rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
2. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem dziecka rodzi/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed głównym wejściem do budynku szkoły ( w przedsionku).
3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym do budynku) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując dystans 2 m. od rodzi-ca/opiekuna prawnego. Opiekun najpierw identyfikuje rodzica/opiekuna, a później przekazuje dziecko.
5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić rodzi-ca/opiekuna o okazanie dowodu tożsamości.
6. W razie potrzeby rodzic/opiekun prawny może wejść do przedsionka szkoły.
7. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaob-serwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiado-mionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji ro-dzic/opiekun prawny opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
8. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły . W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie.
9. Jeśli rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko nie posiada środków ochrony osobistej, sta-nowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
10. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją ściąga maseczkę, fartuch i rękawi-ce.
11. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana za pomocą odpowiednich detergentów.