Do Mieszkańców Bukowiny.                                         14.05.2016.

  

W dniu 09.05.2016 r. do sekretariatu ZSP wpłynęło pismo od Pani Katarzyny Urban z  prośbą o udostępnienie Świetlicy Wiejskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny - pismo w załączeniu. W dniu 13 maja 2016 r na tablicach ogłoszeń w naszej miejscowości pojawiły się informacje dla mieszkańców Bukowiny zwołujące Zebranie Wiejskie na dzień 20.05.2016 r. ,a miejsce spotkania to teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie. Pragniemy w tym momencie poinformować mieszkańców Bukowiny ,że Pani sołtys do dnia 13.05.2016 r nie uzyskała zgody  administratora  terenu szkolnego , którym jest Stowarzyszenie. Tym samym Pani Urban po raz kolejny wprowadza mieszkańców Bukowiny w błąd najprawdopodobniej z zamiarem wywołania kolejnego konfliktu. Przypominamy , że  Regulamin Świetlicy powinien być  znany Pani sołtys Urban gdyż zarówno na Zebraniu Wiejskim w dniu 18.04.2016 r. jak i przez Pracownika ZSP została przekazana jej informacja , że w/w regulamin jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 

 

Wiadomym w związku z tym musi być dla Pani Urban ,że informację o zamiarze korzystania z pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny należy ustalić na 30 dni przed planowanym zebraniem wraz z informacją o zgodzie władz Gminy Cewice na przeprowadzenie zebrania.

Prezes po otrzymaniu w/w pisma natychmiast poprosił członków Zarządu na spotkanie trybie pilnym , które odbyło w dniu 13.05.2016r. o godz. 20.00. Pani Urban została powiadomiona przez pracownika ZSP o tym ,że ustalona przez Zarząd decyzja zostanie jej wysłana - przekazany też został jej numer telefonu w celu szybszego kontaktu . Pomimo otrzymanej  informacji o przekazaniu w formie pisemnej odpowiedzi przez Zarząd , Pani Sołtys w dniu 11.05.2016 r. zleciła  przygotowanie obwieszczeń i w dniu 13.05.2016 r. owe obwieszczenia zostały przekazane do publicznej wiadomości poprzez zmieszczenie ich na tablicach informacyjnych.

Zarząd , po weryfikacji wniosku stwierdził rozbieżność z regulaminem świetlicy i z tego też względu podjął decyzję odmowną (brak zachowania terminu 30 dni , oraz brak w piśmie informacji o zgodzie władz Gminy Cewice)

Fakt poinformowania Mieszkańców przez Panią Sołtys o miejscu zebrania bez uprzednio otrzymanej zgody wskazuje najprawdopodobniej o działaniu Pani Sołtys w kierunku wywołania kolejnych podziałów wśród Mieszkańców Bukowiny. Należy tu wskazać Mieszkańcom ,że zwołanie zebrania w tak krótkim czasie i jak się okazało w nieuzgodnionym terminie z władzami Gminy (wójt nie może uczestniczyć w zebraniu w tym terminie) spowoduje z pewnością małą frekwencję Mieszkańców. Wcześniejsze niż siedmiodniowe wyprzedzenie zamieszczenia informacji dla   Mieszkańców z pewnością przyczyniłoby się do tego ,że na zebraniu byłoby więcej zainteresowanych osób.

 

Od dziewięciu lat Stowarzyszenie nigdy nie działało przeciwko Mieszkańcom miejscowości, jednocześnie zawsze w miarę możliwości stosowało  się do wymagań Władz Gminy Cewice i współpracowało z wybranym Sołtysem. Nigdy też nie było sytuacji ,aby Sołtys kierował swoje działania  przeciwko Stowarzyszeniu i Szkole poprzez bezpodstawne pomówienia.

Ostatnie miesiące ukazały postawę Sołtysa Bukowiny jako osoby , której najprawdopodobniej głównym celem jest zdestabilizowanie działania Stowarzyszenia i Szkoły poprzez ciągłe bezpodstawne pomawiania władz Stowarzyszenia do różnych instytucji i przekazywanie mieszkańcom naszej miejscowości nieprawdziwych informacji. Jako Zarząd Stowarzyszenia niejednokrotnie prosiliśmy  Panią Urban o wskazanie organom kontrolnym dowodów na nieprawidłowość działań Zarządu w celu przyspieszenia przebiegu kontroli. Jesteśmy stale kontrolowani od października 2015 r.  przez różne instytucje. Prawdopodobnie żadna placówka oświatowa w Polsce nie miała tylu kontroli w tak krótkim czasie.

Jeżeli Pani Sołtys ma wiedzę o nieprawidłowościach w Stowarzyszeniu to winna ją w całości przekazać instytucjom kontrolującym , tymczasem kontrole trwają absorbując czas członków Zarządu ,a przede wszyskim urzędników państwowych opłacanych przez wszystkich polskich podatników.

 

Informujemy ,że do chwili obecnej  nie ujawniono uchybień i nadużyć , które miałyby wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Szkoły i Stowarzyszenia.

SZKOŁA FUNKCJONUJE PRAWIDŁOWO!  POTWIERDZAJĄ TO PROTOKOŁY I OPINIE ORGANÓW KONTROLNYCH. JAKO ORGAN PROWADZĄCY CIESZYMY SIĘ , ŻE POMIMO WIELOMIESIĘCZNYCH RÓŻNYCH ATAKÓW - DZIECI W SZKOLE NORMALNIE SIĘ UCZĄ , OSIĄGAJĄ SUKCESY W WIELU DZIEDZINACH , ALE PRZEDE WSZYSTKIM POTRAFIĄ WSPÓLNIE SPĘDZAĆ CZAS WOLNY I  BAWIĆ SIĘ  NIEZWAŻAJĄC NA RÓŻNICE ZDAŃ SWOICH RODZICÓW.

TO WSZYSTKO , A SZCZEGÓLNIE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW POTWIERDZAJĄ  WŁAŚCIWĄ POLITYKĘ KADROWĄ STOWARZYSZENIA.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy Mieszkańców Bukowiny aby odpowiedzieli sobie na pytania - czy rolą Sołtysa nie powinna być współpraca ze WSZYSTKIMI MIESZKAŃCAMI? Czy nasz Sołtys reprezentuje Nas wszystkich? Czy z racji sprawowanego stanowiska Sołtys nie powinien dążyć do pomocy w rozwiązywaniu  problemów?  Czy dotychczasowe działania Pani Sołtys nie wprowadzają kłótni i podziałów wśród Mieszkańców ? Dlaczego Pani Sołtys planuje zebranie  w czasie cotygodniowej próby chóru w której uczestniczy część mieszkańców Bukowiny? Czy może Pani sołtys zależy na tym aby nie wszyscy mieszkańcy wzięli udział w planowanym zebraniu? Czy rolą dobrego sołtysa nie jest integracja wszystkich Mieszkańców? Czy zwoływanie zebrania w miejscu i terminie na , które jeszcze nie uzyskano zgody nie jest nadużyciem nakierowanym na wywołanie kolejnych podziałów i kłótni ?  Jak czuliby się Mieszkańcy , którzy przyszliby na zebranie i zastali zamknięte pomieszczenia? Jak mogliby się wówczas zachować zebrani Mieszkańcy? Co poprzez takie działania  można byłoby osiągnąć? Komu mogłoby zależeć na skłóceniu Mieszkańców?

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ BUKOWINY"

Do wiadomości:

1. Jerzy Pernal

Wójt Gminy Cewice

2.Rada Gminy Cewice

3.Jan Zaborowski

Prezes Sołtysów Województwa Pomorskiego

4.Katarzyna Urban

Sołtys Bukowiny